OpenSearch

OpenSearch เป็นเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีช่วยค้นหา จากเว็บที่ต้องการ โดยไม่ต้องเสียเวลาเปิดเข้าไปเว็บนั้น เหมือนการนำช่องคำค้นของเว็บไซต์ที่เราต้องการมาแปะไว้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเปิดเว็บไหน โดยเมื่อมีการตั้งค่าเปิดใช้งาน openSearch อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ชื่อของเว็บไซต์นั้นๆ จะถูกตรวจสอบและเพิ่มเข้าไปอยู่ในรายชื่อของ search engine provider บน web browser เพื่อให้ผู้ใช้เลือกเพื่อทำการค้นหาได้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง

เราต้องการตั้งค่า OpenSearch ของเรา ให้ Mozilla Firefox เพื่อให้มีช่องค้นหาของ Wikipedia ให้เราสามารถค้นหาความรู้ที่เราต้องการได้โดยไม่ต้องเข้าไปในเว็บก่อน มีวิธีการตั้งค่าดังนี

1.เข้าไปที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page สังเกตมุมบนขวามือจะพบช่องค้นหา

1) คลิกปุ่ม Dropdown จะพบรายชื่อเว็บไซต์ที่สนับสนุน Opensearch ที่เราตั้งค่าไว้

2) คลิก เพิ่ม Wikipedia ก็จะเสร็จสิ้นการตั้งค่า

2. เมื่อตั้งค่าเสร็จเราจะพบ OpenSearch ของ Wikipedia ในทุกหน้าเว็บและสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการจาก Wikipedia ได้ทันที

3.จะปรากฏข้อมูลที่เราต้องการจาก Wikipedia โดยไม่ต้องเข้าไปในหนเว็บ http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

อ้างอิง

นายขันธ์ศิริ อาทร.(2010).วิธีเพิ่ม Opensearch ให้กับ Joomla web site.ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555  จาก http://stks.or.th/wiki/doku.php?id=joomla:add-opensearch-in-joomla-site.

TCDC RESOURCE CENTER.(2009).Special Service : Opensearch. ค้นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 จาก http://library.tcdc.or.th/special_offers/special_offers.php?id=16

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s